EPI
 • Eldride Products,Inc

  产品特点
       组态功能: 软件功能强大如改变工程单位、管径、偏差系数、滤波参数、小流量切除、零点校正、标定曲线现场校正等
       高低流量追踪: 时间标记最近高低流量值,可复位
       外  壳: 拆开后盖即可进行电气接线
       锂电池后备: 失电时保持计数值和累积值
       实时时钟和日历: 带时间标记的报警事件,触发继电器输出信号
       2 个输出继电器: 触发用户选择的报警或切换其他设备的开/关
       4 条用户定义的标定曲线: 任意切换预先标定的不同曲线(适合一台流量计测量多种气体或同一气体的多段量程)
       数字通讯:RS232/485/MODBUS/HART多种数字通讯协议可选
      12位A/D: 精确读数,高分辨率,最小量程比 100:1,最大 1000:1
      原气标定: 采用过程气体实标,保证测量精度;而不采用空气标后简单换算
      4个触摸键: 输入数据、立即响应并可方便键入密码保护仪表  + 查看更多